Liên danh Acciona - Vinci trúng thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thi Nghè

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 7 tháng 3 2019, Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM đã có thư chấp thuận gửi Liên danh nhà thầu Acciona Agua S.A.U và Vinci Construction Vinci Construction Grands Project (Pháp) thông báo trúng thầu gói thầu "Thiết kế, Xây dựng và Vận hành nhà máy xử lý nước thải NhIêu Lộc - Thị Nghè". Trị giá gói thầu bao gồm: 

- USD 9,088,557.95

- EUR 77,261,975.27 

- VND 3,208,347,299,774     

Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi quốc tế với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, công suất 480.000 m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư 524 triệu đô la Mỹ, mở thầu từ năm 2015. Đến năm 2017 có 3 nhà thầu qua được vòng sơ tuyển gồm: Liên danh Samsung - Kolon - TSK; Liên danh Acciona - Vinci và Liên danh DEGREMONT - POSCO. Theo đó, giá dự thầu lần lượt của các nhà thầu là 186,8 triệu USD; 205,8 triệu USD và 215,4 triệu USD.

Liên danh ACCIONA-VINCI chào thầu với giải pháp xử lý nước thải dùng công nghệ MBBR của hãng Veolia. Liên danh SAMSUNG - KOLON - TSK đưa ra công nghệ xử lý bùn hạt của Nereda

.