Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

HỘI THẢO QUỐC TẾ 4G/5G 2018 “THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ TRÊN NỀN TẢNG BĂNG THÔNG RỘNG: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ”

Thời gian: 05-06/04/2018. 

Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Số 08 Đỗ Đức Dục, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Bộ Thông tin Truyền thông. Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG. Hiệp hội Internet Vietnam.

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH

  • Bản chất của Cách mạng công nghiệp 4.0 trên nền tảng di động

  • Định hướng phát triển dịch vụ nội dung số trên nền tảng 4G LTE

  • Xu hướng chuyển đổi công nghệ 5G

  • Triển khai thương mại hoá 5G – Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

  • Giải pháp LTE/5G cho Internet công nghiệp

  • Giải pháp hội nghị truyền hình (video conference) và mô hình ứng dụng

  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo/tự động hoá trong triển khai Số hoá truyền hình

  • Thương mại điện tử trên mạng xã hội: Xu hướng phát triển và công nghệ

  • Giải pháp bảo mật các thanh toán điện tử

ĐIỂM NHẤN HỘI THẢO

BÁO CÁO CHÍNH
08:30 – 12:00

 

“Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”

CHUYÊN ĐỀ 1
13:30 – 17:30

 

“Phát triển dịch vụ nội dung số:

Xu hướng và giải pháp công nghệ”

CHUYÊN ĐỀ 2
(Diễn ra song song

Chuyên đề 2)
13:30 – 17:30

 

“Phát triển các thanh toán và thương mại điện tử trên nền tảng 4G LTE”