Sổ tay thiết kế giao thông thông minh cho phát triển giao thông bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Sổ tay thiết kế giao thông thông minh cho phát triển giao thông bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương

ITS Asia-Pacific đã phát hành "Sổ tay thiết kế Giao thông thông minh - ITS Guideline” tại hội nghị lần thứ 20 ITS World Congress.

Sổ tay này giúp các nhà hoạch định chính sách trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tài liệu tham khảo cho việc phát triển Kế hoạch tổng thể Giao thông thông minh riêng cho nước mình. Các thành viên ITS châu Á-Thái Bình Dương đã làm việc cùng nhau cho ra đời sổ tay này kể từ khi Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) tổ chức hội thảo đầu tiên về ITS năm 2010 tại Tokyo.

Sổ tay bao gồm các thách thức hiện tại trong giao thông, vai trò và lợi ích của ứng dụng Giao thông thông minh, cũng như các khuyến nghị trong việc phát triển Kế hoạch tổng thể. Kế hoạch tổng thể phục vụ cho các thành phần tham gia Giao thông thông minh gồm khu vực nhà nước, tư nhân, viên nghiên cứu trong nước đối tác quốc tế có sự đồng thuận trong triển khai.

Sổ tay cũng bao gồm thực trạng Giao thông thông minh tại Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan.

Sổ tay này có thể tải tại đây


In bài này   Gửi Email bài này