Đồng hồ đo nước DN15 cấp chính xác 2 (đồng hồ thông minh)

Chủng loại - Đồng hồ đo nước DN15mm cấp C hoặc cấp chính xác 2, đồng hồ thông minh.

Tiêu chuẩn thiết kế và quy trình kiểm định - Bộ TCVN 8779:2011 (ISO 4064:2014); OIML R49; MID 2014/32/EU. - ĐLVN 17.

Tiêu chuẩn kết nối - TCVN 8887-1:2011 (ISO 228-1:2000).